Universell utforming

En alminnelig definisjon av universell utforming er: «Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming.»

Tanken om universell utforming er ganske ny, og er blitt et offentlig satsningsområde. Målet er å skape et mer inkluderende samfunn, der alle gis mulighet for full deltakelse og likestilling i det offentlige rom. Ordet universell gir uttrykk for at løsningene skal sikre god tilgjengelighet og brukbarhet for alle.

Kravene om universell utforming er harmonisert i gjeldende forskrifter, veiledninger og standarder.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2009 forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven omfatter bl.a plikt til generell tilrettelegging (universell utforming), plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og plikt til individuell tilrettelegging. For bygninger, anlegg mv. gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av Plan- og bygningsloven.

Viktige momenter: 

Med fokus på planprosessen, bør man være spesielt observant på følgende områder:

 • Lydisolasjon
 • Romakustikk
 • Støy fra bygningstekniske installasjoner og utendørs lydkilder
 • Lyd- og taleoverføringsutstyr
 • Varslingsanlegg
 • Vibrasjonsforhold
 • Lys

Relevante lover, forskrifter, veiledninger og publikasjoner

 • Norsk Standard NS 8175:2012 – Lydforhold i bygninger
 • Norsk Standard NS-EN 12464-1:2011: Lys og belysning – Belysning av arbeidsplasser – Del 1: Innendørs arbeidsplasser.
 • SINTEF Byggforsk, 220.230 – Universell utforming av arbeids- og publikumsbygninger
 • SINTEF Byggforsk, Anvisninger i Byggforskserien
 • CENELEC EN 60118-4:2006 – Electroacoustics – Hearing aids – Part 4: Induction loop systems for hearing aid purposes – Magnetic field strength

Lyd- og taleoverføringsutstyr

I byggverk for publikum og i rom i arbeidsbygning skal det være lyd- og taleoverføringsutstyr med mindre det kan dokumenteres at dette er unødvendig for å oppnå god taleforståelse. Inngang til rom med forsterket lyd- og taleoverføring skal være tydelig merket. Veiledningen har detaljer.

Norsk Standard NS 8175:2012 kapittel 5.5 omhandler lydoverføringsutstyr:

For å sikre god taleforståelse ved taleoverføring i større rom, skal det brukes høyttaleranlegg tilkoblet teleslynge eller tilsvarende trådløst lydoverføringsutstyr. I en del tilfeller ved spesiell tilrettelegging av arbeidsplasser er det også behov for individuelt tilpassede tekniske hjelpemidler i tillegg til at det kan være behov for bygningsakustiske tiltak, jf. Byggeteknisk forskrift. Det er gitt anvisninger om lydoverføringsutstyr i de aktuelle tabellene.