I store saler og haller vil tilhørerne vanligvis være vendt mot en «talerstol» i den ene enden av lokalet. Avstanden mellom tilhører og taler er her svært variabel, og det i seg selv stiller store krav til de romakustiske forhold og til taleforsterkningssystemet. 

 

Akustiske forhold

Problemet i slike store rom er at lyden blir svakere med avstanden samtidig som lang etterklang ytterligere forvrenger lydbildet (dårlig akustikk for tale). Det hjelper lite å øke lydnivået med tradisjonelle høyttaleranlegg, da de ofte forsterker frekvenser som ytterligere reduserer taleforståelighet. I tillegg vil kraftigere lyd gi mer refleksjon og ekko.

Norsk Standard NS 8175:2012 tabell 44 oppgir etterklang i de forskjellige lydklasser for idretts- og svømmehall i form av tabellgitt faktor multiplisert med takhøyden. For store idretts- og svømmehaller er øvre grense for etterklangstiden 3,0 sekunder.

 

Lydutjevningsanlegg

Tradisjonelle høyttaleranlegg erstattes gradvis av lydutjevningsanlegg. Norsk Standard NS 8175:2012 definerer lydutjevningsanlegg som høyttaleranlegg som gir en jevnest mulig fordeling av lydnivå i rom eller areal.

Ved å installere høyttalere «innover» i lokalet kan den relative avstanden mellom taler og tilhører reduseres. Antall høyttalere og plassering av disse må tilpasses det enkelte rom.

Et godt prosjektert lydutjevningsanlegg for tale vil «flytte» stemmen ut til den enkelte tilhører. Det som i utgangspunktet var «lyd på avstand» oppleves nå som «lydnært» (nærfeltlyd). Lydnivået fra den enkelte høyttaler behøver da ikke være spesielt mye høyere enn direktelyd fra taleren.

Lydutjevningsanlegg for tale har mikrofon, forsterker og høyttalere som samlet sett fremhever de lydelementer i stemmen som er avgjørende for god taleforståelighet, samtidig som ødeleggende elementer blir undertrykt.

 

Teleslynge eller tilsvarende

NS 8175 tabell 43 presiserer: Lydoverføringsutstyr skal sikre god taleforståelighet av informasjonsformidling, kommunikasjon og varsling. Slikt utstyr skal kompletteres med teleslynge eller tilsvarende. Relevante arealer med slikt utstyr skal kompletteres med teleslynge eller tilsvarende. Dette gjelder lydklassene A, B og C.