Hørselshemmede har lovbestemt rettighet til god lyd.

 

Universell utforming

En alminnelig definisjon av universell utforming er:

«Utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming».

Tanken om universell utforming er ganske ny, og er blitt et offentlig satsningsområde. Målet er å skape et mer inkluderende samfunn, der alle gis mulighet for full deltakelse og likestilling i det offentlige rom. Ordet universell gir uttrykk for at løsningene skal sikre god tilgjengelighet og brukbarhet for alle.

Kravene om universell utforming er harmonisert i gjeldende forskrifter, veiledninger og standarder.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 2009 forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Loven omfatter blant annet plikt til generell tilrettelegging (universell utforming), plikt til universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og plikt til individuell tilrettelegging. For bygninger, anlegg mv. gjelder kravene til universell utforming i eller i medhold av Plan- og bygningsloven.